Chưa phân loại

from my experience là gì ?

50

FROM MY OWN EXPERIENCE Tiếng việt là gì – trong Tiếng việt Dịch

from my own experience

từ kinh nghiệm của riêng tôi
từ kinh nghiệm của chính mình
từ kinh nghiệm của bản thân
từ kinh nghiệm của chính tôi

Ví dụ về sử dụng From my own experience trong một câu và bản dịch của họ

A lot of the inspiration comes from my own experience living in completely different areas of the world in the last few years.
Rất nhiều cảm hứng đến từ trải nghiệm của chính tôi khi sống ở những khu vực hoàn toàn khác nhau trên thế giới trong vài năm qua.
I know from my own experience that this is a difficult problem.
Tôi biết rõ bằng kinh nghiệm của mình rằng đây là một vấn đề khó khăn.
And from my own experience I see that logistics
[…]
Và từ kinh nghiệm của mình tôi thấy
[…]
[…]
so I am speaking from my own experience.
[…]
cho nên tôi đang nói bằng trải nghiệm của riêng mình.
And this is not so much different from my own experience described above.
[…]
là quá khác biệt so với kinh nghiệm của riêng tôi mô tả ở trên.
As for the details about skills and levels they’re from my own experience and the result of observation.”.
Và cho chi tiết về kĩ năng và cấp độ chúng là từ kinh nghiệm chính em và kết quả việc quan sát.”.
What I’m about to share with you is from my own experience and perspective.
[…]
sẻ đây nó chỉ đúng với quan điểm và kinh nghiệm của riêng tôi.
From my own experience I can say that in the summer for dracaena foliage
[…]
Từ kinh nghiệm của riêng tôi tôi có thể nói rằng vào mùa hè cho cây huyết
[…]
I know from my own experience this charity really does everything it can not
[…]
Tôi biết từ kinh nghiệm của chính mình tổ chức từ thiện này thực
[…]
I know from my own experience that it can be hard to try to sell to your network
[…]
Tôi biết từ kinh nghiệm của riêng tôi rằng nó không cảm thấy khá đúng
[…]
From my own experience I know that nothing is worse than having an adapter
[…]
Từ kinh nghiệm của bản thân không có gì tệ hơn là có một bộ
[…]
I never say that I am something special but from my own experience I have no feeling of worry about how to behave
[…]
Chúng tôi không nói rằng chúng tôi là điều gì đấy đặc biệt nhưng từ kinh nghiệm của chính mình chúng tôi không có cảm giác lo
[…]
I know from my own experience that it can be hard to try to sell to your network
[…]
Tôi biết từ kinh nghiệm của riêng tôi rằng nó không cảm thấy khá đúng
[…]
But from my own experience there is no greater joy than hearing the laughter of our children and grandchildren
[…]
Nhưng từ kinh nghiệm của bản thân không có niềm vui nào lớn hơn là nghe thấy tiếng cười của con cháu đặc biệt
[…]
I can confirm from my own experience and the experience of people in my neighborhood
[…]
Tôi có thể xác nhận từ kinh nghiệm của riêng tôi và kinh nghiệm của người dân trong khu phố của tôi
[…]
But follow the steps above and I can tell you from my own experience and that of thousands of clients that you will succeed and probably without multiple failures.
Nhưng nếu bạn thực hiện theo những bước trên tôi có thể nói rằng từ kinh nghiệm của chính tôi và của hàng nghìn khách hàng bạn sẽ thành công và rất có thể không gặp nhiều thất bại.
I was convinced of this from my own experience when I received a very strong sunburn and
[…]
Tôi đã bị thuyết phục bởi điều này từ kinh nghiệm của riêng tôi khi tôi bị cháy nắng rất mạnh
[…]
From my own experience I have found that most advice about how to monetize
[…]
Từ kinh nghiệm của riêng tôi tôi đã thấy rằng hầu hết lời khuyên về cách
[…]
[…]
and let me tell you from my own experience this plugin does it really well.
[…]
và hãy để tôi nói cho bạn biết từ kinh nghiệm của riêng tôi plugin này làm nó thực sự tốt.
I began to recognize from my own experience that the hara was the spiritual center of the body
[…]
Tôi bắt đầu nhận thức từ chính kinh nghiệm của mình rằng đan điền là trung tâm tâm linh của thân
[…]
From my own experience at 16 I lost my freedom
[…]
Từ kinh nghiệm riêng của tôi lúc 16 tuổi tôi mất tự do
[…]
[…]
along with concerns derived from my own experience.
[…]
cùng với những quan tâm rút ra từ chính kinh nghiệm của tôi.
From my own experience as a founder advisor and investor
[…]
Theo kinh nghiệm riêng của tôi dưới cương vị một người sáng lập
[…]
From my own experience at 16 I lost my freedom
[…]
Theo kinh nghiệm riêng của tôi ở tuổi 16 tôi mất tự do
[…]
From my own experience– you cannot just delete pages
[…]
Từ trải nghiệm của riêng tôi– bạn không thể chỉ
[…]
I know from my own experience what can be unpolluted Bodhidharma
[…]
Tôi biết từ kinh nghiệm riêng của mình cái gì có thể là Bồ
[…]
From my own experience the best result and taste is if you use Lavazza Italian coffee
[…]
Theo kinh nghiệm của riêng tôi kết quả và hương vị tốt nhất là nếu bạn sử dụng cà phê Lavazza của Ý điều
[…]
But from my own experience there is no greater joy than hearing the laughter of our children and grandchildren
[…]
Từ kinh nghiệm của bản thân tôi không có niềm vui nào lớn hơn là nghe thấy tiếng cười của con cháu
[…]
But here are some observations from my own experience trying to help figure out why people get cancer.
Nhưng đây là một số quan sát từ kinh nghiệm của riêng tôi cố gắng giúp tìm ra
[…]
So I focused on the main points from my own experience and they improved very rapidly.
Tôi hướng dẫn dựa trên những đúc rút từ kinh nghiệm của bản thân và họ tiến bộ rất mau chóng.
I am speaking from my own experience.’.
Tôi nói từ kinh nghiệm của chính mình đấy.”.
I can tell you from my own experience that it works.
Tôi đã thấy từ kinh nghiệm của bản thân rằng nó nó có hiệu quả.
I speak from my own experience.”.
Tôi nói từ kinh nghiệm của chính mình đấy.”.
I have found from my own experience that it really does work.
Tôi đã thấy từ kinh nghiệm của bản thân rằng nó nó có hiệu quả.
I am saying it from my own experience.”.
Tôi nói từ kinh nghiệm của chính mình đấy.”.
Mọi người cũng dịch

from my own personal experience

know from my own experience

example from my own experience

are from my own experience

speak from my own experience

is my own experience
And yes I write from my own experience.
Và vâng tôi viết từ kinh nghiệm của chính tôi.
I know from my own experience that this works.
Tôi đã thấy từ kinh nghiệm của bản thân rằng nó nó có hiệu quả.
I tell you from my own experience.”.
Tôi nói từ kinh nghiệm của chính mình đấy.”.
Like I said before I only speak from my own experience.
Như tôi đã nói ở trên tôi nói từ chính những trải nghiệm của mình.
I know from my own experience that it works.
Tôi đã thấy từ kinh nghiệm của bản thân rằng nó nó có hiệu quả.

my own life experience

know from their own experience

from his own personal experience

learn from your own experience
I can really Confirm this from my own experience!
Tôi có thể bảo đảm điều này từ chính những trải nghiệm của mình!
In fact from my own experience.
Thực ra từ chính kinh nghiệm của mình….
From my own experience I know this can be done.
Từ chính kinh nghiệm của mình ta thấy rằng ta có thể làm được điều này.
I am warning you from my own experience.
Tôi khuyên bạn từ chính kinh nghiệm của tôi.
I know that is possible from my own experience.
[…]
có thể thực hiện được từ kinh nghiệm riêng của tôi.
Let me again try and explain this from my own experience.
[…]
nữa thử giải thích điều này từ kinh nghiệm riêng của tôi.
I know it can be done from my own experience.
[…]
có thể thực hiện được từ kinh nghiệm riêng của tôi.
Let me again try and explain this from my own experience.
Nữa thử giải thích điều này từ kinh nghiệm riêng của tôi.
Well here’s an example from my own experience.
Ừm… Đây là một ví dụ từ chính kinh nghiệm của tôi.
Here is a story from my own experience.
Sau đây là câu chuyện từ kinh nghiệm của bản thân tôi.
From my own experience I can tell that it’s frustrating.
Từ kinh nghiệm của riêng mình ta có thể thấy rằng điều này hữu hiệu.
I know from my own experience that.
Từ kinh nghiệm của chính mình tôi thấy rằng.
I’m telling you from my own experience;
Tôi đang nói với anh bằng kinh nghiệm riêng của tôi;
I know from my own experience this is truth.
Từ kinh nghiệm của bản thân mình tôi biết điều đó là sự thật.
Do I tell you something from my own experience?
Hay muốn tôi nói một vài điều từ kinh nghiệm của riêng mình?
Believe me when I tell you this because I know from my own experience.
Tin tôi đi vì tôi nói điều đó từ kinh nghiệm bản thân.
I can give you an example from my own experience.
[…]
kể cho Bạn một ví dụ từ kinh nghiệm của chính bản thân tôi.
I know this all too well of course from my own experience.
Đương nhiên tôi biết rõ điều này qua kinh nghiệm riêng của tôi.
Let me start with few example from my own experience.
Hãy để tôi bắt đầu với một vài ví dụ từ kinh nghiệm của chính bản thân mình.
And may I say a thing from my own experience?
Hay muốn tôi nói một vài điều từ kinh nghiệm của riêng mình?
Here are a few suggestions from my own experience.
Sau đây là một số gợi ý từ kinh nghiệm của bản thân tôi.
Here’s some advice from my own experience.
Trên đây là một vài lời khuyên từ trải nghiệm của chính mình.
I know from my own experience that it doesn’t feel quite right
[…]
Tôi biết từ kinh nghiệm của riêng tôi rằng nó không cảm thấy khá đúng
[…]
Judging from my own experience 8-10 minutes would be the maximum
[…]
Đánh giá từ kinh nghiệm của riêng tôi 8- 10 phút sẽ là
[…]
[…]
but I can only speak from my own experience.
[…]
nhưng tôi chỉ có thể nói từ kinh nghiệm của chính mình.
From my own experience two years ago in some sort of press meeting
[…]
Từ kinh nghiệm của bản thân hai năm trước đây trong một cuộc họp báo một
[…]
I know from my own experience that it is possible to change these attitudes and improve the human mind.
Tôi biết từ kinh nghiệm của chính tôi là có thể thay đổi những thái độ này và cải thiện tâm thức con người.
I know from my own experience in customer service that
[…]
Tôi biết từ kinh nghiệm của riêng tôi trong dịch vụ khách hàng
[…]
So I focused on the main points from my own experience and they improved very rapidly.
Tôi hướng dẫn dựa trên những đúc rút từ kinh nghiệm của bản thân và họ tiến bộ rất mau chóng.
[…]
she replies”From my own experience and from the world around me.”.
[…]
bà đã trả lời:“ Từ chính những trải nghiệm của tôi và thế giới xung quanh tôi”.
[…]
her son’s relationship are derived from my own experience.
[…]
đứa con trai bắt nguồn từ kinh nghiệm của riêng tôi.
I was convinced of its effectiveness and safety from my own experience.
Tôi đã bị thuyết phục về hiệu quả và sự an toàn từ kinh nghiệm của chính tôi.
This is from my own experience so it may not be valid for you.
Đây là từ kinh nghiệm của chính em nên nó có thể không phù hợp với anh.
[…]
she replies“From my own experience and from the world around me.”.
[…]
bà đã trả lời:“ Từ chính những trải nghiệm của tôi và thế giới xung quanh tôi”.
[…]
and what such bugs I knew from my own experience.
[…]
và tôi biết những lỗi gì từ kinh nghiệm của chính tôi.
I know from my own experience it has been by far the most popular program
[…]
Tôi biết từ kinh nghiệm riêng của tôi nó đã là phổ biến nhất
[…]
Permit me to share one from my own experience as a father.
[…]
sẻ với các bạn một câu chuyện từ chính kinh nghiệm của mình như một người cha.
Judging from my own experience 8-10 minutes would be the maximum
[…]
Từ kinh nghiệm bản thân 8- 10 phút là thời
[…]
I have found also from my own experience that it is essential not to take anything too personally.
Tôi cũng thấy rằng theo kinh nghiệm riêng tôi điều cần yếu là không
[…]
I can speak from my own experience that these beliefs are all painfully wrong.
Từ kinh nghiệm của bản thân tôi cho rằng những niềm tin này là sai
[…]
Once more I am speaking from my own experience for I have had difficulty in this way.
Một lần nữa tôi nói đây là sự kinh nghiệm riêng của tôi vì tôi đã gặp những nỗi khó khăn ở điểm đó.
From my own experience this is not the answer if you are expected
[…]
Từ kinh nghiệm bản thân đây không phải là câu trả lời thích hợp nếu bạn
[…]
Following are the excerpts from my own experience when it comes to mixing the two.
Sau đây là những kinh nghiệm của riêng tôi khi nói đến việc trộn lẫn cả hai.
But from my own experience the ratio of female participants in a workshop I joined
[…]
Nhưng từ kinh nghiệm bản thân năm 2008 mình tham gia workshop ở Malaysia
[…]
From my own experience I can tell that it works quite well
[…]
Theo kinh nghiệm của mình nó thực sự có ích
[…]
However from my own experience I have never had a problem with using
[…]
Tuy nhiên từ kinh nghiệm của riêng mình tôi chưa bao giờ có một vấn đề
[…]
From my own experience I have come to appreciate the value of the traditions
[…]
Theo kinh nghiệm của riêng tôi tôi đã rất ngưỡng mộ những giá
[…]
And from my own experience I can say that that’s completely true.
Với kinh nghiệm riêng của tôi tôi có thể quả quyết
[…]
I can really Confirm this from my own experience!
Tôi có thể bảo đảm điều này từ chính những trải nghiệm của mình!
Let me again try and explain this from my own experience.
Nữa thử giải thích điều này từ kinh nghiệm riêng của tôi.
Việt Nam Ta
WRITTEN BY

Việt Nam Ta

Việt Nam Ta là một trong những mạng xã hội được cấp phép tại Việt Nam. Hướng tới nội dung sạch và chuyên sâu dành cho người Việt. Mang Việt Nam ra khắp thế giới.