Tác giả: Việt nam Ta

Tình yêu đất nước, con người Việt Nam. Tất cả có tại đây. Nơi chúng tôi tự hào là người việt nam ta khắp năm châu.